Sveriges Riksbank

Om Sveriges Riksbank

Enligt riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla ett fast penningvärde, vilket innebär att inflationen ska vara låg och stabil. Riksbanken har preciserat ett mål för inflationen som säger att den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) ska vara 2 procent. Riksbankens penningpolitik inriktas på att uppfylla detta inflations­mål samtidigt som den ska stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning.

För att påverka inflationen och den ekonomiska utvecklingen beslutar Riksbanken om nivån på sin styrränta, den så kallade reporäntan. Reporäntan är den ränta som gäller för banker som lånar eller placerar pengar i Riksbanken. Reporäntan påverkar andra räntor i ekonomin och därmed i förlängningen den ekonomis­ka aktiviteten och inflationen.

1 jobb med Sveriges Riksbank