Riksdagens ombudsmän

Om Riksdagens ombudsmän

JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de anställda befattningshavarna.

Utgångspunkten för JO:s verksamhet är den enskildes intresse av att bli föremål för en lagenlig och även i övrigt korrekt behandling från myndigheternas sida. JO-ämbetet är en del av det konstitutionellaskyddet för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.

Hos JO arbetar ungefär 65 personer varav cirka 45 är jurister.

1 jobb med Riksdagens ombudsmän